Bảng giá

Small Retail

120.000.000Đ/năm

 • Data Center
 • BI Tool
 • Số kết nối trên mỗi nền tảng là 3
 • Key account dành riêng
 • API
 • Phân quyền
 • User không giới hạn

Dung lượng Data lưu trữ

<10 GB và khi vượt quá dữ liệu cho phép sẽ tính phí 1.000.000/tháng với 10 GB tiếp theo

Chiến dịch tương tác khách hàng

Phí 40.000.000/1 kết nối mới ngoài kết nối có sẵn

Kết nối nguồn dữ liệu theo yêu cầu

Phí 40-100.000.000 chỉ thanh toán 1 lần

Kênh support

Data lưu trữ riêng biệt theo yêu cầu (*Lưu trữ tại tài khoản Big Query của khách hàng và khách hàng hoàn toàn sở hữu ngay cả khi dừng hệ thống Bluecore

120.000.000/năm

Medium Retail

240.000.000Đ/năm

 • Data Center
 • BI Tool
 • Số kết nối trên mỗi nền tảng là 5
 • Key account dành riêng
 • API
 • Phân quyền
 • User không giới hạn

Dung lượng Data lưu trữ

<50 GB và khi vượt quá dữ liệu cho phép sẽ tính phí 1.000.000/tháng với 10 GB tiếp theo

Chiến dịch tương tác khách hàng

Phí 40.000.000/1 kết nối mới ngoài kết nối có sẵn

Kết nối nguồn dữ liệu theo yêu cầu

Phí 40-100.000.000 chỉ thanh toán 1 lần

Kênh support

Data lưu trữ riêng biệt theo yêu cầu (*Lưu trữ tại tài khoản Big Query của khách hàng và khách hàng hoàn toàn sở hữu ngay cả khi dừng hệ thống Bluecore

120.000.000/năm

Enterprise Retail

Từ 600.000.000Đ/năm

 • Data Center
 • BI Tool
 • Số kết nối trên mỗi nền tảng là 25
 • Key account dành riêng
 • API
 • Phân quyền
 • User không giới hạn

Dung lượng Data lưu trữ

<200 GB và khi vượt quá dữ liệu cho phép sẽ tính phí 1.000.000/tháng với 10 GB tiếp theo

Chiến dịch tương tác khách hàng

Có thể kết nối thêm nếu có API

Kết nối nguồn dữ liệu theo yêu cầu

Free

Kênh support

Data lưu trữ riêng biệt theo yêu cầu (*Lưu trữ tại tài khoản Big Query của khách hàng và khách hàng hoàn toàn sở hữu ngay cả khi dừng hệ thống Bluecore

120.000.000/năm