Hướng dẫn phân quyền trong website admin

1. Phân quyền phòng ban: Phân quyền truy cập đúng với vai trò của từng phòng ban, đảm bảo công việc được phân chia rõ ràng, hiệu quả (hoạt động nhóm)

Bước 1: Ở cột bên trái, chọn “Administration (Quản trị)” => chọn “Roles (Vai trò)”
Bước 2:
Bên phải màn hình, chọn “Create new role (Tạo vai trò mới)”

Xuất hiện bảng “Create New Role (Tạo vai trò mới)”

Bước 3: Nhập thông tin phần quyền
Ở mục “Role name (Tên phân quyền)”, nhập tên phòng ban (Ví dụ: Marketing)

Ở mục “Permissions (Quyền)”, chọn những quyền mà phòng ban vừa tạo có thể thực hiện (Ví dụ: Ở phòng ban Marketing sẽ được truy cập vào các phần App Campaigns, Create new campaign nhưng không thể Delete Campaign)

Ở mục “Collection (Danh sách báo cáo)” được truy cập, có 3 chế độ: No access (Không có quyền truy cập), View (Chỉ được xem), Curate (Được chỉnh sửa). Người quản lý sẽ tùy chọn các quyền cho phòng ban vừa được tạo.

Ví dụ: Phòng ban Marketing thì sẽ không được truy cập vào KPI và Pos, ngược lại được chỉnh sửa ở danh sách Marketing và chỉ được xem ở phần Products

Ở mục “Database (Cơ sở dữ liệu)”, chọn những quyền mà phòng ban vừa tạo có thể truy cập vào cơ sở dữ liệu, có 3 chế độ No self-service (Không được truy cập), Granular (Truy cập một phần) và All (Tất cả)

*Lưu ý: Ở phần Granular (Truy cập một phần), người quản lý có thể cấp quyền truy cập những phần No Self-Service (Không được truy cập) và Unrestricted (không bị giới hạn truy cập)
A screenshot of a social media survey

Description automatically generated

Bước 4: Chọn   để lưu thông tin phân quyền đã set up

Bước 5: Theo dõi các phòng ban đã tạo tại danh sách “Roles (Phân quyền)", bao gồm:

 • Action: Có thể Edit (Chỉnh sửa) hoặc Delete (Xóa) phòng ban đã tạo
 • Member (Thành viên): Số thành viên của từng phòng ban
 • Creation time (Thời gian tạo): Theo dõi thời gian phòng ban được tạo

2. Phân quyền người dùng: Mời và phân quyền truy cập cho người dùng đúng với vai trò của từng phòng ban

Bước 1: Ở cột bên trái, chọn “Administration (Quản trị)” => chọn “Users (Người dùng)”
Bước 2: Bên phải màn hình, chọn “Invite user (Mời người dùng)

Xuất hiện bảng “Invite user (Mời người dùng)”

Bước 3: Nhập thông tin người dùng

 • First name (Tên): Nhập tên người dùng
 • Last name (Họ): Nhập họ người dùng
 • Email Address (Địa chỉ email): Người dùng sẽ truy cập vào Website Admin bằng email được mời như đã nhập

Bước 4: Chọn “Roles (Quyền)" truy cập vào phòng ban cho người dùng

“Thao Nguyen” thuộc “phòng ban Marketing”, người quản lý sẽ chọn vào phòng Marketing và sẽ sử dụng được các quyền như vừa set up

Bước 5: Chọn  để lưu thông tin phân quyền cho người dùng

Bước 6: Theo dõi người dùng tại danh sách “Users (Người dùng)", bao gồm:

 • Actions (Thao tác): Có thể Edit (Chỉnh sửa phân quyền), Unlock (Mở khóa), Reset password (Đặt lại mật khẩu truy cập), Deactivate (Hủy kích hoạt) người dùng
 

 

 • Email Adres (Địa chỉ email): Địa chỉ email người dùng được phân quyền
 • Name (Tên): Tên người dùng
 • Roles (Quyền): Quyền của người dùng trên Website Admin
 • Active (Trạng thái tài khoản): Có Active (Kích hoạt) và Deactivate (Hủy kích hoạt)
 • Creation time (Thời gian tạo): Thời gian mời người dùng vào phân quyền